Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

1.1. Dr. Aukszi Tamás, mint adatkezelő (elérhetősége: jogvadasz@gmail.com, a továbbiakban:  adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a jogvadasz.com ‎címen.

1.2. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelő időben értesíti az ügyfeleit. Amennyiben az ügyfélnek olyan kérdése merül fel, ami jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű, vagy a szolgáltatások igénybevétele során kérdés, probléma merül fel, jelezze a jogvadasz@gmail.com címen és az adatkezelő 5 munkanapon belül megválaszolja a kérdést.

1.3. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.4. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, amiket saját magával, szemben elvár és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a:

  • 2013. évi V. törvénnyel, ami a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szól,
  • 2011. évi CXII. törvénnyel, ami az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól,
  • 2001. évi CVIII. törvénnyel, ami az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól,
  • 2008. évi XLVII. törvénnyel, ami a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szól,
  • 2008. évi XLVIII. törvénnyel, ami a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szól,
  • a 2005. évi XC. törvénnyel, ami az elektronikus információszabadságról szól,
  • a 2003. évi C. törvénnyel, ami az elektronikus hírközlésről szól.

2. Fogalmak

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, email címe, telefonszáma, lakcíme.

2.3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, ami megfelelő tájékoztatáson alapul, és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. Adatkezelő: az a természetes személy, aki önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja;

2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

2.6. Adattörlés: az adatok megsemmisítése oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1. Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben az adatközlők nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlőnek kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.

3.2. A kezelt adatok köre az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

3.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

3.4. Az adatkezelés célja a személyre szabott szolgáltatás kialakítása és a visszaélések megakadályozása.

3.5. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő adattörlés időpontjáig tart.

4. A cookie-k használata

4.1. Az Európai Uniós szabályozás értelmében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagyis “sütiket” használ. A sütik teljesen veszélytelen kis fájlok, amiket a weboldal helyez el a látogató számítógépén annak érdekében, hogy minél könnyebbé, egyszerűbbé tegye a böngészést. A segítségükkel a weboldal megjegyzi a látogatással kapcsolatos beállításokat. A sütik törölhetők a saját számítógépről, illetve letilthatók a böngésző beállításaiban. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a letiltás nem történik meg, vagy ha a felugró ablakban az “Elfogadom” gombra történik kattintás, akkor azzal az érintett elfogadja a sütik használatát.

4.2. Jelen honlap felkeresésekor a webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A Google Analytics adatkezeléséről a google.com/analytics címen található bővebb tájékoztatás.

4.3. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

5.1. Az adatkezelő számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helye a lakhelyén, valamint a honlap tárhelyét biztosító wordpress.com szerverein található meg.

5.2. Az adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

6.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem jogvadasz@gmail.com címre történő megküldésétől számított 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben az adott évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz az érintett még nem nyújtott be. Egyéb esetben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

6.3. Az adatkezelő a személyes adatot 30 napon belül törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.4. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

6.5. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6.6. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj akkor, ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

6.7. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6.8. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu