A nemzeti otthonteremtési közösség (NOK) szabályai

A 2016. június 6. napján kiadott Magyar Közlöny 78. számában megjelent a nemzeti otthonteremtési közösségek (NOK) részletszabályairól szóló kormányrendelet. A NOK lényegéről írt 13+1 pontban kifejtettem, hogy mik a legfőbb ismérvei ennek a konstrukciónak, milyen kétségek merültek fel a NOK működésével kapcsolatban, illetve a korábbiakban írtam arról is, hogy a köztársasági elnök az első NOK törvényt nem fogadta el. Ilyen viszontagságos körülmények közt végül csak megszületett az azóta is sok kérdést felvető NOK törvény. A kérdések többségére garanciális szabályokkal megnyugtató válaszokat ad az új kormányrendelet, ám az biztos, hogy továbbra is hosszas megfontolást igényel annak eldöntése, hogy érdemes-e belépni a NOK-ba.

1. A Magyar Nemzeti Bank engedélyezi a szervezést, a NOK működési rendjére vonatkozó szabályzatot, a tagok toborzására irányuló felhívás tartalmát, illetve nyilvántartásba veszi a közösséget.

2. A NOK szervezőjének több szigorú feltételnek kell megfelelnie. Ilyen például az üzleti terv készítése, szervezeti és működési szabályzat, panaszkezelési szabályzat, pénzmosás megakadályozásáról szóló szabályzat, könyvvizsgáló, belső ellenőr alkalmazása, pénzügyi, gazdasági szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatása, szakértői vélemény az informatikai és nyilvántartási rendszerek zártságáról, áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás. Ahhoz azonban, hogy megbízhatónak is minősüljön a szervező, bankszámlakivonattal kell igazolnia az alaptőke rendelkezésre állását, nem lehet köztartozása, nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében kellett már részt vennie.

3. A NOK működéséről a szervezőnek nyilvántartást kell vezetnie, mely tartalmazza a közösség tagjait, a tagok által teljesített befizetéseket, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződéseket, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, a tartalék befizetések és azok felhasználásának összegét, időpontját, jogosultját, továbbá a felhasználás indokát.

4. A tag a vállalt fizetési kötelezettségeit minden hónap 15. napjáig teljesíti. A havi részlet tartalmazza a rendszeres befizetés összegét, illetve a közösség által megelőlegezett hiányzó tagi befizetés visszafizetendő havi összegét; a szervező részére fizetendő szervezési díjat; valamint a vagyonbiztosítás és a hitelfedezeti életbiztosítás részletét.

5. A NOK csak akkor szűnhet meg, ha minden, kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítő tag javára a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése megtörtént és a tag az általa kiválasztott ingatlant megvásárolta.

6. A szervező tagtoborzásra irányuló felhívást tesz közzé, amelynek tartalmaznia kell a szervező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, a szervezői engedélyének számát, és azt, hogy megbízható szervezőnek minősül-e, továbbá a levelezési címét, telefon- és faxszámát, weboldalának címét, valamint a könyvvizsgáló nevét és címét. Fel kell tüntetni a létrehozni kívánt közösség tervezett maximális taglétszámát, valamint a közösség működésének tervezett időtartamát. Tájékoztatni kell arról, hogy a közösség célja kizárólag a tagjai részére történő új lakóingatlan vásárlása céljából történő befizetések kezelése, illetve kifizetés teljesítése. Tájékoztatni kell arról is, hogy a közösségbe történő befizetésekre az Országos Betétbiztosítási Alap, valamint a Befektető-védelmi Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki; valamint arról a körülményről, hogy bármely nemzeti otthonteremtési közösséghez való csatlakozás hosszú távú, anyagi terheket jelentő elköteleződéssel jár, amely döntést a szabályokat megismerve, megértve, körültekintően kell meghozni. A felhívásban közzé kell tenni a regisztrációs díj és a szervezési díj mértékét is (a szervezési díj havi mértéke legfeljebb a szerződéses érték 1 ezreléke lehet), és rögzíteni szükséges az állami támogatás mértékéről szóló, illetve igénybevételének feltételeit tartalmazó tájékoztatást. Az új lakóingatlan értéke a tagsági szerződés megkötésekor 10 és 40 millió forint között lehet.

Havi 40 ezerrel is lehúzhatják szegény NOK-osokat

7. A szervező a tag fizetőképességének vizsgálatára még a belépést megelőzően eljárást folytat le. A tag által vállalt havi befizetés összege és a tagot esetlegesen már terhelő hitel fizetési kötelezettség együttes összege nem haladhatja meg az igazolt havi nettó jövedelmének 50%-át.

8. A közösség tagonként elektronikus úton egyéni számlát vezet. A szervező a pénzeszközöket Magyarország területén működő hitelintézetnél elkülönített számlán tartja és köteles a szabad pénzeszközből vásárolt állampapírokat értékpapírszámlán tartani.

9. A szervező köteles táblázatos formában a saját honlapján elérhetővé tenni a tagokat terhelő valamennyi díjat, költséget és azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatást. A tag egyéni számlájának tárgyévi részletes, egyértelmű, áttekinthető kivonatát a szervező a tagnak a tárgyévet követő év január 31-éig megküldi.

10. A szervező az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, valamint folyamatosan, a figyelem felhívására alkalmas módon a saját honlapján is elérhetővé teszi a szervező nevét, székhelyét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, cégjegyzékszámát, a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedélyének számát, könyvvizsgálójának nevét és postacímét; a szervező vezető tisztségviselőinek, igazgatóságának, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak nevét, szakmai bemutatását; a szervező tulajdonosi szerkezetét. A szervező a honlapján közzéteszi továbbá az általa működtetett közösségek számát, valamint az új lakóingatlan megszerzésére lehetőséget szerzett és ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát. A szervező köteles a tagot tájékoztatni a panaszügyintézés helyéről; módjáról; valamint a panaszok közlése érdekében a szervező ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. A tájékoztatásnak a közösség és a tag közötti jogvita esetén ki kell terjednie a békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

11. A lakáshoz jutó tag kiválasztási eljárása csak közjegyző jelenlétében folytatható le, a kiválasztás licit vagy sorsolás útján történhet. A kiválasztásról a szervező köteles közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet készíteni. A kiválasztásról a szervező a kiválasztáson részvételre jogosult valamennyi tagot írásban vagy elektronikus úton, igazolható módon értesíti. Licittel történő kiválasztási módszer alkalmazása esetén licitet tenni a szervező honlapjáról letölthető formanyomtatvány igénybevételével lehet. Ez történhet ajánlott küldeményként postai levélben, a szervező részére igazolható módon megküldött elektronikus levélben, a szervező honlapján keresztül a tag egyedi azonosítója és jelszava felhasználásával; személyesen a formanyomtatvány kitöltésével és a lezárt borítéknak a kiválasztás helyszínén elhelyezett urnába történő elhelyezése útján. A szervező biztosítja, hogy a licitösszegek a kiválasztás időpontjáig senki számára se váljanak megismerhetővé. A licitnek a kiválasztást megelőző napig meg kell érkeznie a szervezőhöz. A szervező a nyilvános kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül igazolást állít ki arról, hogy a tag jogot szerzett a szerződésben meghatározott feltételek alapján az új lakóingatlan vásárlása.

house-1407562_1280
A NOK célja csak új ingatlan vásárlása lehet.

12. Az új ingatlan megvásárlásához hiányzó tagi befizetés összegét a közösség előlegezi meg, mégpedig az adásvételi szerződésben eladóként szereplő személy részére történő vételár kifizetéssel. A közösség tagja legkésőbb a kiválasztásától számított 1 éven belül köteles megjelölni az általa megvásárolni szándékozott új ingatlant.

13. Ha a tag nem tesz eleget valamennyi fizetési kötelezettségének, úgy a szervező az első havi fizetési mulasztást követő 15 napon belül írásban vagy elektronikus levélben hívja fel a tag figyelmét a csökkentett havi részletek fizetésének lehetőségre, és javaslatot tesz a csökkentett fizetés összegére azzal, hogy a csökkentés előfeltétele, hogy a tag a megismételt fizetőképességi felmérés során a csökkentett összeg tekintetében fizetőképesnek minősüljön. A csökkentés mértéke nem lehet nagyobb a tagsági szerződésben eredetileg megállapított havi befizetés összegének 20%-ánál. Ha az első elmulasztott fizetési határidőtől számított 2 hónapon belül a tag nem fogadja el a csökkentést, vagy a csökkentett szerződéses érték szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tagsága megszüntetésre kerül.

14. Ha a tag 3 havi részletnek megfelelő összegű hátralékot halmoz fel, és a havi részletek összegét csökkenteni nem lehet, akkor a szervező köteles a tagot késedelmére írásban figyelmeztetni, valamint 15 napos határidő tűzésével felhívni a szerződésekben foglalt kötelezettségei teljesítésére. Ha a tag ennek nem tesz eleget, akkor a szervező köteles a tagsági jogviszonyt felmondással megszüntetni.

15. A szervező köteles hétköznapokon legalább napi 4 órán át nyitva tartó, ügyfélfogadásra alkalmas, és vezetékes telefonnal és internetkapcsolattal felszerelt ügyfélszolgálatot működtetni.

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s